Obchodné podmienky

1.    VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi kupujúcim a fyzickou osobou – podnikateľom (ďalej len “predávajúci”):

názov: Tatiana Barillová – MIND & HR

so sídlom: Uhliská 10815/44, Bratislava 831 07

IČO: 53 476 837

DIČ: 1076 686 798 

(neplatca DPH, registrovaný len pre DPH podľa § 7a pri prijatí / dodaní služby z / do iného členského štátu: IČ DPH: SK1076 686 798)

zapísaná v Živnostenskom registri OU-BA-OZP1-2020/146111-2, č. 110-294506 

tel: +421 917 38 00 65

e-mail: tatiana@mindfully.sk. 

Predávajúci je prevádzkovateľ webovej stránky a internetového obchodu www.mindfully.sk, ako aj dodávateľom služieb ponúkaných na tejto webovej stránke.

Kupujúcim alebo objednávajúcim (ďalej len „kupujúci“) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa registruje alebo nakupuje prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke www.mindfully.sk (ďalej len „internetový obchod“) predávajúceho.

Predmetom kúpnej zmluvy je predaj:

–      elektronických on-line produktov (napr. elektronická kniha, elektronický kurz, a pod.), 

–      fyzických produktov (tovar a pod.),

–      služieb (napr. skupinová alebo individuálna aktivita  – kurz, tréning, školenie, konzultácia, online seminár a pod.)

(ďalej len ako „tovar, elektronický obsah alebo služby“), ktoré sa dajú zakúpiť na webstránke www.mindfully.sk. 

Orgán dozoru je:  Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P.O. BOX č. 5, 827 99 Bratislava, Odbor výkonu dozoru. https://www.soi.sk/sk/SOI.soi

Vyššie uvedené kontaktné údaje slúžia kupujúcemu aj pre uplatnenie reklamácie, podanie sťažnosti alebo iného podnetu. 

2.    OBJEDNÁVKA A KÚPNA ZMLUVA

2.1.    Kupujúci si objednáva tovar, elektronický obsah alebo služby prostredníctvom elektronického objednávkového formulára na internetovom obchode predávajúceho, prípadne telefonicky alebo emailom.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2.2.      Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť pravdivé a úplné údaje, najmä a nie len (v závislosti od objednaného druhu a spôsobu objednania) meno a priezvisko, dodaciu a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru alebo služby, počet kusov.

2.3.      Za záväznú objednávku sa považuje každá objednávka potvrdená tlačidlom „Objednať s povinnosťou platby“. Odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim prostredníctvom e-mailu kupujúcemu. 

Uzavretím zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar, elektronický obsah, alebo službu a kupujúci sa zaväzuje zaň zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu a súvisiace náklady (ak sa aplikujú).

E-mailová adresa zadaná v objednávke bude použitá na doručovanie všetkých informácií kupujúcemu.

2.4.          V prípade, ak predávajúci nevie dodať objednaný tovar, elektronický obsah alebo službu, má právo takúto objednávku zrušiť. Pokiaľ už bola suma za objednaný tovar, elektronický obsah alebo službu uhradená, zašle ju predávajúci kupujúcemu späť bankovým prevodom najneskôr do 14 kalendárnych dní.

2.5.      Predávajúci si vyhradzuje právo na organizačné zmeny v plánovaných termínoch, najmä ak je dodanie služby podmienené minimálnym počtom účastníkov (pre skupinové aktivity min. 6 osôb). 

2.6.      Používaním internetového obchodu predávajúceho a odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, a že s nimi súhlasí v znení platnom v deň odoslania objednávky, taktiež i s platnou cenou objednaného tovaru, elektronického obsahu alebo služby uvedenú na internetovej stránke.

2.7.      Pri predaji na splátky sa kupujúci zaväzuje uhradiť všetky splátky podľa uvedeného splátkového kalendára na stránke produktu, s ktorými sa kupujúci v času kúpy oboznámil a súhlasí s nimi, a tak uhradiť tak celú cenu objednaného tovaru, elektronického obsahu alebo služby. 

3.    DODACIE PODMIENKY 

3.1.          Pre tovar, ktorý sa doručuje fyzicky kupujúcemu

3.1.1.       Tovar je odoslaný až po úplnom zaplatení kúpnej ceny a príslušných súvisiacich nákladov (ak sa aplikujú).

3.1.2.    Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru  od 1 do 30 kalendárnych dní od dátumu overenia objednávky v rámci Slovenskej republiky. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom  a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia. Zahraničné objednávky budú posudzované individuálne.

3.1.3.     Vlastnícke právo k tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho prevzatím tovaru kupujúcim podľa týchto VOP.

3.1.4.     Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

3.1.5.     Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú prepravcom alebo za nesprávne uvedenú adresu kupujúceho.

3.1.6.   Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.

3.1.7.    Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

3.2.         Pre služby

3.2.1.    Predávajúci je povinný dodať objednané služby v dohodnutom termíne, prípadne v náhradnom termíne, ak sa tak s kupujúcim dohodli. 

3.2.2.   Ak si kupujúci zakúpi službu vo forme niekoľkotýždňového kurzu, kupujúci sa zaväzuje zúčastňovať každej skupinovej hodiny a kupujúci nemá právo na náhradnú hodinu v prípade, že niektorú z hodín počas daných týždňov vymešká. 

3.3.         Pre elektronický obsah a poučenie spotrebiteľa o strate práva odstúpiť od zmluvy 

3.3.1.       Dodanie elektronického obsahu nasleduje obratom – najneskôr do 48 hodín po prijatí a overení platby na účte predávajúceho. 

3.3.2.   Poskytovanie elektronického obsahu, ktorý je určený na stiahnutie resp. je kupujúcemu priamo zasielaný e-mailom, je začaté momentom poskytnutia prístupu k tomuto obsahu (=sprístupnenie) resp. oznámením o jeho sprístupnení zaslanom kupujúcemu e-mailom. Záväzným objednaním takéhoto elektronického obsahu so začatím poskytovania elektronického obsahu týmto spôsobom kupujúci súhlasí.

3.3.3.     V zmysle § 4 od. 8 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho Vás týmto informujeme a poučujeme, že udelením súhlasu so začatím  poskytovania elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa čl. VI. týchto VOP strácate právo na odstúpenie od zmluvy.

4.    CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY 

4.1.      Ceny tovarov, elektronického obsahu a služieb sú bez dane z pridanej hodnoty (predávajúci nie je platca DPH) a sú uvedené na webstránke www.mindfully.sk. Ceny sú uvedené v eurách (EUR).

4.2.        Kupujúci dostane tovar, elektronický obsah a službu za cenu platnú v okamihu ich záväzného objednania (predávajúci si vyhradzuje právo na opravu zjavných tlačových chýb). 

4.3.      Popri cene tovaru, elektronického obsahu a služby je kupujúci tiež povinný zaplatiť predávajúcemu súvisiace náklady (závisia od zvoleného produkty, od výberu spôsobu doručenia a platby za tovar kupujúcim). Súvisiace náklady sú súčasťou objednávkového formuláru na webstránke www.mindfully.sk.

4.4.      Kúpna cena sa považuje za zaplatenú okamihom pripísania celej kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho, schválením platby platobnou kartou cez platobnú bránu alebo zaplatením na dobierku pri dodávke tovaru prostredníctvom kuriérskej spoločnosti.

4.5.    Faktúra je súčasne daňovým dokladom a bude zaslaná elektronicky kupujúcemu na zadanú e-mailovú adresu. Na vyžiadanie kupujúceho je možné faktúru zaslať aj poštou. Vytvorením objednávky a súhlasom s týmito VOP udeľuje kupujúci súhlas s elektronickou fakturáciou.

4.6.      Ak kupujúci nezaplatí cenu a súvisiace náklady za tovar alebo elektronický obsah ani do 30 dní odo dňa akceptácie objednávky, je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy. 

Ak kupujúci nezaplatí cenu za služby (skupinové alebo individuálne aktivity) najneskôr do 7 dní pred dohodnutým termínom dodania služby, predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy. 

Miesto v skupinovej aktivite alebo individuálny termín má kupujúci rezervované až pripísaním celej kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho alebo schválením platby platobnou kartou cez platobnú bránu. 

4.7.      Za tovar je možné zaplatiť niektorým z nasledovných spôsobov:

–       bezhotovostne – platba platobnou kartou prostredníctvom bezpečnej platobnej brány,

–       bezhotovostne – prevodom na bankový účet predávajúceho,

–       dobierkou.

4.8.      Za elektronický obsah a služby je možné zaplatiť niektorým z nasledovných spôsobov:

–       bezhotovostne – platobnou kartou prostredníctvom bezpečnej platobnej brány;

–       bezhotovostne – prevodom na bankový účet predávajúceho.

Cena je hradená jednorazovo, za prvé sprístupnenie elektronického obsahu, bez ohľadu na to, v akom rozsahu (a či vôbec) kupujúci elektronický obsah prezeral.

5.     LICENČNÉ USTANOVENIA PRE PREDAJ A/ALEBO POSKYTNUTIE ELEKTRONICKÉHO OBSAHU

5.1.       Elektronický obsah je chránený právnymi predpismi na ochranu duševného vlastníctva, najmä autorským zákonom. Napriek tomu, že si tento obsah na webstránke www.mindfully.sk kupujúci „zakúpi“, nezískava k nemu vlastnícke právo, ale iba licenciu – limitované právo použiť ho. Kupujúci nemôže tento obsah ďalej predávať, prenajímať, požičiavať, šíriť, distribuovať, vysielať, sublicencovať alebo iným spôsobom prideľovať práva k nemu alebo akejkoľvek jeho časti tretej strane. Kupujúci nesmie taktiež odstraňovať popisy, názvy, logá, ochranné známky  alebo označenia týkajúce sa vlastníctva a autorstva uvedené v elektronickom obsahu. Kupujúci nesmie obchádzať, modifikovať, znefunkčniť či odstraňovať ochranu, ktorá chráni elektronický obsah. Kupujúci nebude tiež nabádať, napomáhať alebo poverovať inú osobu, aby konala v rozpore s týmto bodom a práve naopak, ak sa o takýchto aktivitách resp. porušeniach dozvie, oznámi ich predávajúcemu. Tieto záväzky trvajú počas doby, po ktorú trvá autorskoprávna ochrana licencovaného diela.

5.2.      Ak je elektronický obsah kupujúcemu sprístupnený prostredníctvom jeho zákazníckeho účtu, je tento obsah sprístupnený len jemu osobne. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o svojich prihlasovacích údajoch do zákazníckeho účtu, primerane ich chrániť pred stratou či sprístupnením tretím osobám a neumožniť  využívanie účtu iným osobám.

5.3.      V prípade porušenia ktorejkoľvek z týchto povinnosti alebo porušenia podmienky používania elektronického obsahu uvedenej v tomto článku 5. VOP, práva kupujúceho k elektronickému obsahu budú automaticky ukončené, aj bez upozornenia. V prípade takéhoto ukončenia musí kupujúci ukončiť používanie elektronického obsahu a môže byť kupujúcemu zamedzený prístup k elektronickému obsahu či jeho zákazníckemu účtu bez akýchkoľvek nárokov či kompenzácií z strany predávajúceho.

5.4.        Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že elektronický obsah bude používať na vlastné riziko a že je zodpovedný za to, aké softvérové a hardvérové vybavenie bude pri využívaní elektronického obsahu používať. V prípade, že technické vybavenie kupujúceho nedovoľuje daný obsah stiahnuť, prezerať a využívať, predávajúci za takúto skutočnosť nezodpovedá. Predávajúci nie je zodpovedný za prípadnú škodu, ktorá kupujúcemu v súvislosti s používaním elektronického obsahu alebo jeho nedostupnosťou vznikne. 

5.5.       V prípade, že je elektronický obsah určený na stiahnutie resp. je priamo zasielaný kupujúcemu e-mailom, predávajúci po úhrade ceny poskytuje kupujúcemu nevýhradné a časovo neobmedzené právo tento obsah stiahnuť a uchovávať si primeraný počet permanentných kópii daného elektronického obsahu, prezerať ho, používať a zobrazovať ho aj opakovane, avšak výlučne len pre svoje vlastné, osobné, nekomerčné použitie. Bod 1. tohto článku platí v plnom rozsahu.

5.6.      V prípade, že je elektronický obsah dodávaný tak, že predávajúci k nemu kupujúcemu dá prístupové práva, pretože sa elektronický obsah nachádza na inej internetovej platforme mimo kontroly predávajúceho (napr. na platforme pre zdieľanie a prezeranie videí), získava kupujúci po úhrade ceny za tento obsah nevýhradné, časovo limitované právo k tomuto obsahu pristúpiť a prezrieť si ho, a to na svoje vlastné, osobné a nekomerčné účely. K elektronickému obsahu môže kupujúci pristúpiť prostredníctvom zákazníckeho účtu zriadeného na stránke www.mindfully.sk. Bod 1. tohto článku platí v plnom rozsahu.

5.7.      Kupujúci berie na vedomie, že sa predávajúci vynasnaží, aby webstránka www.mindfully.sk a zákaznícky účet kupujúceho fungovali riadne a nepretržite. Predávajúci však nemôže 100% zaručiť, že webstránka, ako aj internetové platformy používané pre ukladanie a zdieľanie elektronického obsahu, budú k dispozícii nepretržite, a že nedôjde z technických či iných príčin (napr. nevyhnutná údržba) k prerušeniu či ukončeniu ich prevádzky. Ak to bude možné, o takýchto výpadkoch či ukončeniach bude predávajúci kupujúceho včas informovať.

5.8.     Prístup k elektronickému obsahu môže byť zakázaný či licencia môže byť deaktivovaná v prípade, ak sa preukáže, že elektronický obsah je výsledkom protiprávnej činnosti alebo porušuje autorské práva tretích osôb.

 

6.    ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

6.1.        Právo na odstúpenie od zmluvy 

6.1.1.    Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy pri kúpe tovaru aj bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní, najneskôr však do daného počtu kalendárnych dní podľa tohto bodu v prípade poskytovania služby vo forme skupinovej a individuálnej aktivity s presne stanoveným začiatkom. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa:

–       v prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru: „odo dňa, keď kupujúci alebo kupujúcim určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.“; 

–         ak sa kupujúci objednané tovary v jednej objednávke dodávajú oddelene: „odo dňa, keď kupujúci alebo kupujúcim určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný.“; 

–      ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov: „odo dňa, keď kupujúci alebo kupujúcim určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete posledný diel alebo kus.“; 

–         ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia: „odo dňa, keď kupujúci alebo kupujúcim určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete prvý dodaný tovar“;. 

–       v prípade poskytovaní elektronického obsahu dodávaného na hmotnom nosiči: „odo dňa uzavretia zmluvy“.

6.1.2.   Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, ruší sa tým aj každá prípadná doplnková zmluva s ňou súvisiaca (napr. licenčná zmluva).

V súlade s ustanovením § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. nemôže kupujúci odstúpiť od zmluvy, ak jej predmetom je najmä, nie však výlučne:

–       poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom a vyhlásením kupujúceho, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

–       predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre kupujúceho,

–         predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;

–       predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

–         predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

–    predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

–        predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;

–       poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom a vyhlásením kupujúceho, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

6.1.3.   Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy pri kúpe služieb aj bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní, najneskôr však do daného počtu kalendárnych dní podľa tohto bodu v prípade poskytovania služby vo forme skupinovej a individuálnej aktivity s presne stanoveným začiatkom:

–         v prípade dodaní služieb vo forme skupinovej aktivity s presne stanovaným dňom začiatku, resp. konania: „odo dňa uzavretia zmluvy“, najneskôr však 7 kalendárnych dní pred začiatkom konania. Pri odstúpení od zmluvy v lehote krajšej ako 7 kalendárnych dní a dlhšej alebo rovnej ako 4 kalendárnych dní do začiatku aktivity, bude účtovaný storno poplatok 50% z celkovej ceny služby. Pri lehote kratšej ako 4 kalendárne dni do začiatku aktivity bude účtovaný 100% storno poplatok z celkovej ceny služby. Účastník za seba môže nájsť náhradníka, alebo ak čaká náhradník v poradovníku u predávajúceho a akceptuje účasť, nebude účtovaný storno poplatok a zaplatená ceny služby mu bude vrátená späť. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za nájdenie náhradníka. 

–       v prípade dodaní služieb vo forme individuálnej aktivity s presne stanovaným dňom začiatku, resp. konania: „odo dňa uzavretia zmluvy“, najneskôr však 24 hodín pred dohodnutým termínom. V prípade zrušenia v lehote dlhšej ako 24 hodín pred dohodnutým termínom, je možné dohodnúť nový termín. V prípade zrušenia v lehote kratšej ako 24 hodín pred dohodnutým termínom, bude účtovaný storno poplatok vo výške 30€/hod. 

6.1.4.   Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný informovať predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na kontakty predávajúceho uvedené v úvode VOP. 

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. 

 

6.2.       Dôsledky odstúpenia od zmluvy

6.2.1.    Po odstúpení od zmluvy pri dodržaní podmienok podľa bodu 6.1. vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu, ktorú kupujúci uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, ak mu na to vznikol nárok. 

6.2.2.   Ak bola medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená zmluva, predmetom ktorej je dodanie tovaru, platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Náklady na doručenie a vrátenie tovaru predávajúcemu znáša v plnej výške kupujúci. 

6.2.3.   Tovar možno v prípade odstúpenia od zmluvy vrátiť odoslaním na adresu predávajúceho, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, a to najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar kupujúci odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

6.2.4.   Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

6.2.5.  Platba bude kupujúcemu vrátená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy kupujúcim. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe kupujúcim.

 

7.    ZÁRUKA 

7.1.        Záruka na tovar

7.1.1.   Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých tovaroch nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri tovaroch predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o tovar, ktorý sa rýchlo kazí alebo o použitý tovar, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). 

7.1.2.   Základná záručná doba na tovar predaný spotrebiteľovi je 24 mesiacov, ak nie je pri konkrétnom tovare uvedená iná záručná doba. Záručná doba dodaného tovaru začína plynúť odo dňa, kedy kupujúci tovar prevzal.

7.1.3.   Kupujúci je povinný uplatniť nároky z vád písomne, a to listom alebo e-mailom, zaslaným na kontakty v úvode VOP, v ktorom presne popíše vadu a spôsob, akým sa vada prejavuje a odovzdá vadný tovar predávajúcemu tak, že ho odošle doporučenou poštou alebo ako balík (nie na dobierku) predávajúcemu. 

7.1.4.   Predávajúci bude písomne informovať kupujúceho do 30 dní od prijatie reklamácie o jej vybavení a výsledku.

 

7.2.      Záruka na služby

7.2.1.   Záruka sa na služby tohto druhu nevzťahuje. 

 

7.3.      Osobitné ustanovenie pre reklamovanie elektronického obsahu

7.3.1.   Kupujúci je oprávnený reklamovať nefunkčnosť/poruchu prístupu k elektronickému obsahu u predávajúceho prostredníctvom a to listom alebo e-mailom, zaslaným na kontakty v úvode VOP. Kupujúci je povinný v rámci reklamácie špecifikovať, v čom spočíva reklamovaná nefunkčnosť/porucha prístupu k elektronickému obsahu a uviesť, kedy sa tento nedostatok vyskytol. Zodpovednosť predávajúceho v prípadoch prerušenia alebo obmedzenia poskytovania elektronického obsahu z dôvodov na strane predávajúceho je obmedzená len na povinnosť predávajúceho obnoviť jeho poskytovanie (ak je to možné). 

7.3.2.   Kupujúci je oprávnený podať reklamáciu alebo sťažnosť a to listom alebo e-mailom, zaslaným na kontakty v úvode VOP. Kupujúci uplatňujúci reklamáciu uvedie kontaktnú adresu (adresa, telefónne číslo, e-mail), na ktorú bude predávajúcim vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie.

 

8.   ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

8.1.      Spotrebiteľ – kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil reklamáciu kupujúceho alebo ak sa kupujúci domnieva, že predávajúci porušil práva kupujúceho.

8.2.      Podľa zákona  č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže spotrebiteľ svoje práva a nároky voči predávajúcemu uplatniť aj cestou alternatívneho riešenia sporu subjektom alternatívneho riešenia sporov. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa tohto zákona, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu.

8.3.      Spotrebiteľ – kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť kupujúceho o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu predávajúci neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

8.4.      Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je:

Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, IČO: 17 331 927, 

https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

alebo iná príslušná oprávnená osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Tento zoznam je zverejnený na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1. 

Na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu môže spotrebiteľ – kupujúci tiež využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

 

9.   ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1.    Predávajúci a kupujúci súhlasia, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

9.2.      Všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na internetovej adrese www.mindfully.sk. 

9.3.      Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 02.04.2021.

9.4.   Predávajúci je oprávnený tieto obchodné podmienky kedykoľvek meniť alebo doplniť. Zmeny alebo doplnky týchto podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej adrese www.mindfully.sk.  Zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa posudzujú podľa Všeobecných obchodných podmienok platných v čase vzniku zmluvného vzťahu.

9.5.    Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

9.6.    Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

9.7.    Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

9.8.   Všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim v rámci objednávky tovaru, elektronického obsahu a služieb prostredníctvom internetového obchodu www.mindfully.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov. Zásady ochrany osobných údajov nájde kupujúci na stránke https://www.mindfully.sk/ochrana-osobnych-udajov/.